Wydawnictwo

Procedura wydawnicza

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL specjalizuje się w publikacji prac takich jak monografie naukowe, materiały konferencyjne, podręczniki akademickie, materiały edukacyjne, publikacje o charakterze popularnonaukowym. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, następnie podlegają weryfikacji formalno-prawnej (m.in. pod względem plagiatu), technicznej, zewnętrznej recenzji naukowej. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej i rekomendacji do druku, dzieło włączane jest do planu wydawniczego – poddawane opracowaniu redakcyjnemu, graficznemu, przeprowadzany zostanie skład i łamanie, a następnie druk. Egzemplarze są rozsyłane do autorów, recenzentów, bibliotek, w tym do bibliotek, którym przysługują egzemplarze obowiązkowe zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722 wraz ze zmianami).

Zasady Etyki Publikacyjnej

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL przeprowadza rzetelny proces publikacyjny, skrupulatną recenzję naukową w modelu double blind review (obecnie obligatoryjna), dochowując jednocześnie standardów wydawniczych.
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL oczekuje od Autorów przedłożenia odpowiednich dokumentów, gwarantujących pełną oryginalność dzieła. W szczególności pozwalających na eliminację prace będących plagiatami (zarówno w części jak i całości), powstałych na podstawie wątpliwych pod względem wiarygodności źródeł, prac stworzonych przez autorów widmo, czy też pomijające autorstwo lub przypisujące autorstwo osobom, które nie miały wkładu w powstanie pracy (tj. nieprawidłowości takie jak autorstwo grzecznościowe/gościnne). Dodatkowo Wydawnictwo Naukowe TYGIEL stosuje wszelkie dostępne środki pozwalające na weryfikację i przeciwdziałanie nieprawidłowościom wymienionym powyżej.
Dobre praktyki procedur Wydawnictwo Naukowe TYGIEL czerpie na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Committee on Publication Ethics (COPE).

Procedura recenzji prac naukowych

Prace zgłoszone podlegają następującej procedurze:
– Analiza pracy pod względem formalnym i technicznym. Zgodność pozwala na skierowanie pracy do recenzji zewnętrznej.
– Obligatoryjna recenzja naukowa zewnętrzna w modelu double blind review przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kompetencje. Praca poddana recenzji naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem spójności tematycznej pracy, logiczności wywodu, zachowania charakteru naukowego, aktualności pracy i źródeł na podstawie których powstała, czy też opinię porównującą pracę z ostatnio publikowanymi artykułami.
– Recenzja naukowa może zakończyć się jedną z trzech ocen: (i) pozytywną i rekomendacją do druku, (ii) wymagającą poprawy i weryfikacją wdrożonych poprawek, (iii) negatywną.
– Uzyskanie pozytywnej recenzji pozwala na włączenie pracy do planu wydawniczego.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu Wydawnictwo Naukowe TYGIEL pozyskało do współpracy kilkuset recenzentów – specjalistów z różnych obszarów nauki.

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL ceni transparentność procesu recenzji, komunikację pomiędzy wydawnictwem a autorami jak i wydawnictwem a recenzentami, eliminację wpływu czynników pozamerytorycznych jak np. autorytet autora czy inne zależności. Zarówno recenzent jak i autor ma możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem wydawnictwa w celu poznania obecnego stanu procesu wydawniczego pracy.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu mailowego: kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl lub telefonicznego 510-897-570.