Publikacja pt.: „Wartość samowiedzy w perspektywie historycznej”

12.02.2023
Szanowni Państwo,
 

Monografia naukowa zatytułowana Wartość samowiedzy w perspektywie historycznej autorstwa dr Szymona Wawrzyniaka poświęcona jest zagadnieniu wartości samowiedzy w perspektywie historycznej. Sygnalizowana w tytule obecność historii w kontekście uzasadnienia zasadności dążenia do samowiedzy, oznacza przy tym nie tylko akceptację prostego faktu, że ludzie od wieków podejmowali problem samopoznania, argumentując przy tym na rzecz jego doniosłości, ale także uznanie zapośredniczenia samowiedzy w każdorazowo historycznie danych porządkach symbolicznych. Celem pracy jest zatem zaproponowanie perspektywy, która pozwoli nie tylko pokazać historię tego fenomenu, ale również wyartykułować jego historyczność.

Nie da się zaprzeczyć, że transformacje kulturowych zasobów, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich stuleciach, nie pozostają bez wpływu na rozumienie kluczowych aspektów samopoznania. Odpowiedź na pytanie o znaczenie tych zmian nie jest jednak sprawą prostą. Złożoność tradycji samowiedzy, wielość ujęć, perspektyw, wartości, jakie się na nią składają – nie mówiąc już o złożoności kulturowego horyzontu, w którym jest ona dyskutowana i realizowana – sprawia, że ustosunkowanie się do postawionego zagadnienia wymaga wnikliwego badania. Proste odpowiedzi typu „tak-nie” w tym wypadku trudno zastosować do nawet stosunkowo mało skomplikowanych zagadnień, a co dopiero, kiedy pod uwagę bierzemy zjawiska o niezwykle szerokim zasięgu. Wiele trudności, z jakimi ta tradycja obecnie się mierzy, nie musi oznaczać, że należy postrzegać ją jako wyczerpaną. Z całą pewnością zaś poddanie się w obliczu takich podejrzeń bez walki uznać należy za krok pochopny.

Opinie Recenzentów o monografii:

„Monografia przedstawia się jako interesująca próba podjęcia kwestii, które należąc do kanonu filozoficznych problemów, nie tracą swojej aktualności. Emblematyczne dla filozofii, kultury i mentalności europejskiej pytanie o ludzką samowiedzę – postawione w kontekście wybranych, reprezentatywnych stanowisk, zarysowanych w tradycji filozoficznej i wciąż inspirujących do krytyczno-konstruktywnego filozoficznego rezonowania – ujawnia swoją głębię i zasięg, okazuje się bowiem pytaniem o człowieka. Celem pracy ma być ukazanie problemu samowiedzy, mającego swą historię, problemu będącego każdorazowo zapośredniczonym historycznie i kulturowo oraz manifestującym się w takiej perspektywie. Autor nie tylko potrafił wskazać na dziejowe filiacje samowiedzy rozumianej jako zadanie i cel ponadczasowy, choć zawsze rozpoznawane o realizowane w ramach konkretnego czasu. Autor dokonał tego w sposób atrakcyjny dla czytelnika. Mam tu na myśli nie tylko czytelnika obeznanego z zapleczem europejskiej filozofii, ale też takiego, który dysponuje w tym zakresie ogólnymi kompetencjami. Jeden i drugi znajdzie w książce, jak sądzę, niejedną interesującą go kwestię oraz zachętę, by podążyć myślowym szlakiem zaproponowanym przez autora.”

„W mojej ocenie problematyka recenzowanej pracy i jej główne założenia zostały przez autora zrealizowane. Na uwagę zasługuje sposób przedstawienia zagadnień odnoszących się do filozoficznej dyskusji o samowiedzy z różnej perspektywy. Na podkreślenie zasługuje także umiejętność prezentowania omawianych wątków z równoległym poszukiwaniem odpowiedzi na niezwykle ważne pytanie o to, jakie pożytki przynosi zdobywanie samowiedzy. Wywody autora oparte są o rozbudowane myśli tworzące jasne opisy, wyjaśnienia i tezy. Zgodnie z założeniem rozpatruje on zagadnienie wartości samowiedzy z perspektywy, która pokazuje nie tylko historię tego fenomenu, ale również jego historyczność.”

Recenzenci: dr hab. Witold Glinkowski, prof. UŁ, dr Hanna Sommer
Zainteresowanych pozyskaniem egzemplarza publikacji zachęcamy zakupu na Allegro z wysyłką Smart: